Regelgeving en Normering Regelgeving en Normering

Het Bouwbesluit
In het Bouwbesluit staan in de vorm van functionele en prestatie-eisen – de minimale bouw- en gebruiksvoorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het Bouwbesluit definieert ook eisen voor noodverlichting. In het Bouwbesluit staat dat de eigenaar van een gebouw verantwoordelijk is voor de veiligheid in een gebouw.

De Arbo-wet
Onderdeel van de Arbowet is het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hierin zijn diverse Europese richtlijnen opgenomen die de veiligheid en de gezondheid op de werkplek centraal stellen. Ten aanzien van noodverlichting gaat het om ‘Minimum voorschriften inzake de veiligheid en gezondheid op arbeidsplaatsen’ en ‘Minimum voorschriften veiligheid en gezondheidssignalering op het werk’ (Richtlijn nr. 89/654/EEG en nr. 92/58/EEG). Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers, bezoekers en leveranciers. Zo moet de werkgever zorgen dat er vluchtroutes en nooduitgangen zijn. Noodverlichting behoort tot de voorzieningen die noodzakelijk zijn om veilig gebruik van de vluchtroutes en nooduitgangen te kunnen maken


Hieronder volgt een kort overzicht van de normen die (ook) betrekking hebben op noodverlichting.

NEN-EN 1838:
Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
In deze norm staan de lichttechnische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen. De norm moet worden gelezen in samenhang met het meest recente Bouwbesluit en de Arbowet. Waar deze regelgeving noodverlichting verplicht, stelt NEN-EN 1838 concrete en heldere eisen aan de omstandigheden en verantwoordelijkheden bij de inrichting van een noodverlichtingsinstallatie

NEN 1010:
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
Naast technische uitvoeringseisen benoemt NEN 1010 specifieke eisen voor medisch gebruikte ruimten.
info:
NEN 1010 - Wikipedia

NEN-EN-ISO 7010:
Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens -
Geregistreerde veiligheidstekens
Deze norm beschrijft de veiligheidssymbolen en –kleuren, waaronder het wereldwijd gangbare en geaccepteerde pictogram voor vluchtrouteaanduiding. Begin 2013 is de Nederlandse norm NEN 6088 vervallen en opgegaan in de NEN 3011, die op zijn beurt verwijst naar de NEN-EN-ISO-7010.
NEN 6088 - Wikipedia

NEN-EN 50172:
Noodverlichtingsystemen voor vluchtwegen
In deze norm staan voorschriften over noodverlichting, het ontwerpen van een noodverlichtingsinstallatie, de keuze voor een systeem, het onderhouden ervan en het vastleggen van informatie.

NEN-EN 50171:
Noodverlichtingssystemen – Centrale voedingssystemen
Deze norm definieert de algemene eisen voor centraal gevoede noodverlichtingsystemen. De opbouw en aanleg van systemen zijn uitgebreid beschreven.

NEN-EN-IEC 60598-2-22:
Bijzondere eisen – Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting
In deze norm zijn de eisen vastgelegd waaraan noodverlichtingarmaturen moeten voldoen. Geaccrediteerde keuringsinstanties zoals DEKRA (voorheen KEMA) gebruiken de norm als uitgangspunt.

NEN 2443:
Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages
De in deze norm beschreven eisen komen overeen met die van de bovengenoemde NEN-EN 1838 en die van het Bouwbesluit 2012.

ISSO publicatie 79:
Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties
Als de inspectie van en het onderhoud aan de noodverlichtingsinstallatie volgens deze richtlijn wordt uitgevoerd, dan is op adequate wijze voldaan aan de eisen in het Bouwbesluit en de Arbowet

ISSO publicatie 79.1:
Ontwerpen en installeren van Noodverlichtingsinstallaties en Vluchtrouteaanduiding voor gebouwen

 
    07-10-2021 10:15     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.